สำนักงานเลขานุการ สำนักพัฒนาวิชาการ

ประวัติความเป็นมา

     สำนักงานเลขานุการ สำนักพัฒนาวิชาการ ได้เริ่มจัดตั้งขึ้นในปีการศึกษา 2543 ตามแบบโครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย เป็นส่วนหนึ่งในหกหน่วยงานของสำนักพัฒนาวิชาการ ซึ่งมีหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางของสำนักฯ ในการให้บริการงานธุรการ งานสารบรรณ งามพิมพ์ งานเอกสาร และงานประสานงานภายในและภายนอกให้มีประสิทธิภาพ

     ต่อมาในปีการศึกษา 2550 สำนักพัฒนาวิชาการได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการบริหาร ซึ่งเป็นโครงสร้างปัจจุบัน ประกอบด้วย 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา แผนกพัฒนางานวิชาการ และหน่วยประกันคุณภาพ

     ปัจจุบันในปีการศึกษา 2558 สำนักพัฒนาวิชาการได้ปรับโครงสร้างการบริหาร ซึ่งเป็นโครงสร้างปัจจุบัน ประกอบด้วย 5 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ศูนย์สหกิจศึกษา แผนกพัฒนางานวิจัยและสื่อการเรียนรู้ และแผนกพัฒนาการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อช่วยสนับสนุนงานบริการส่วนกลาง

     2. เพื่อสนับสนุนงานธุรการ สารบรรณ และงานพิมพ์

     3. เพื่อการติดต่อประสานงานภายในและภายนอก

งานหลักของสำนักงานเลขานุการ

     1.งานธุรการและงานสารบรรณ

     2.งานแผนงานและงบประมาณ

     3.งานประกันคุณภาพ

     4.งานวัสดุ ครุภัณฑ์

     5.งานประชุม

   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้าง สพว.
   บุคลากร สพว.
  สำนักงานเลขานุการ
   หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
   ศูนย์สหกิจศึกษา
   วิจัยและสื่อการเรียนรู้
   พัฒนาการเรียนการสอน