สำนักพัฒนาวิชาการ

☗ อาคารอำนวยการชั้น 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
☖ 18/18 ถ.เทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.18 ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
☎ โทรศัพท์ : 0-2312-6300 ต่อ 1136
☏ โทรสาร  : 0-2312-6411
อีเมล : academic.hcu@gmail.com

ติดต่อหน่วยงานภายใน

 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการ ต่อ 1422
 สำนักงานเลขานุการ ต่อ 1136
 แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา ต่อ 1423
 ศูนย์สหกิจศึกษา ต่อ 1550
 แผนกพัฒนางานวิจัยและสื่อการเรียนรู้ ต่อ 1511
 แผนกพัฒนาการเรียนการสอน ต่อ 1136

       

   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้าง สพว.
   บุคลากร สพว.
  สำนักงานเลขานุการ
   หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
   ศูนย์สหกิจศึกษา
   วิจัยและสื่อการเรียนรู้
   พัฒนาการเรียนการสอน