โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่อง " การจัดทำ Job Assignment Sheet"

  โดย คุณสุภัทรียา จิตรกร ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล

  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างบุคลากรสำนักพัฒนาวิชาการ

  ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการชั้น 2 เมื่อวันพุธที่ 23 กันยายน 2558