โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "การออกแบบหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ"

              รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ (มฉก.)เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การออกแบบหลักสูตรแบบฐานสมรรถนะ(Competency Based Curriculum)ให้แก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ทิพากร เป็นวิทยากร พร้อมกันนี้ ม.หัวเฉียวฯ ได้แสดงความยินดีแก่วิทยากรในโอกาสได้รับตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องบรรยาย A-407 อาคารเรียนรวม ชั้น 4 มฉก. 2