โครงการพัฒนาบุคลากร ของสำนักพัฒนาวิชาการ เรื่อง โปรแกรม DokuWiki

      ด้วยสำนักพัฒนาวิชาการได้จัดโครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร เรื่อง โปรแกรม Doku Wiki เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00-11.00น. ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการชั้น 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรม DokuWiki และนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยได้เรียนเชิญคุณสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว

       วิกิ:เครื่องมือในการแบ่งบันความรู้  เรียบเรียงโดยคุณสุภาพร ชัยธัมมะปกรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารสนเทศ