บุคลากรสำนักพัฒนาวิชาการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) วันที่ 1 ธันวาคม 2559

      ชาวสพว. เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (๕๐ วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช แสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่มีต่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามมหาวิทยาลัยแห่งนี้ว่า "มหาวิทลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ " และเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2537 ณ อาคารบรรณสาร และ อาคารเฉลิมพระเกียรติ