โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักพัฒนาวิชาการด้วย โปรแกรม Siree  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561