แผนกพัฒนางานวิจัยและสื่อการเรียนรู้ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

  เรื่อง หลักการและเทคนิคการเขียนตำราให้มีคุณภาพ

  เมื่อวันจันทร์ที่ 5-6 มกราคม 2559

  ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ