โครงการฝึกอบรม การใช้งานระบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Thai jo)

เมื่อวันที่ 18,19 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บรรยายโดย อ.ชาตรี วงษ์แก้ว