งานเลี้ยงพบปะสังสรรค์บุคลากรสำนักพัฒนาวิชาการ

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 ณ ห้องอาหารบุคลากร มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ