กิจกรรมอบรมพัฒนาบุคลากร เรื่อง Google Form

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 บรรยายโดย นาย ประวัติ วุฒิวงศ์ หัวหน้าแผนกประมวลผลและสารสนเทศ