การประชุมเชิงวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

  เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559

  ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ