โครงการพัฒนาบุคลากร "หลักสูตรเทคนิคการเขียน Work Flow" วันที่ 11 มีนาคม 2559

              ด้วยสำนักพัฒนาวิชาการ กำหนดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรของสำนักพัฒนาวิชาการ เรื่อง การจัดทำ Work Flow เพื่อการปฎิบัติงาน ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องบรรยาย 3 อาคารอำนวยการ ชั้น 3 ให้กับบุคลากรของสำนักพัฒนาวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ Work Flow และสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ ในการนี้ได้เรียนเชิญ คุณทศพร เลิศพิเชฐ หัวหน้างานตรวจสอบภายใน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าว