โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง " เขียนบทความวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์เผยแพร่"

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสดงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล

  เป็นวิทยากรให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ มฉก.

  ณ ห้องบรรยาย 3 เมื่อวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559