ประวัติความเป็นมา

          สำนักพัฒนาวิชาการ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ตั้งอยู่ ณ ห้องเลขที่ 1-230 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเดิมใช้ชื่อว่า "สำนักวิทยบริการ" เริ่มจัดตั้งสำนักพร้อมการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ. 2535 โดยในขณะนั้นมี 2 แผนกคือ แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา และแผนกพัฒนาการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2537 ได้เปลี่ยนชื่อจากสำนักวิทยบริการเป็น "สำนักวิชาการ"

          ต่อมาในปีการศึกษา 2540 มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย โดยปรับรวมหน่วยงานที่มีภารกิจหลักที่ใกล้เคียงและเกี่ยวข้องเข้ามาอยู่ด้วยกัน โดยรวมสำนักวิชาการ สำนักวิจัยและพัฒนา และศูนย์ฝึกอบรมเข้าไว้ด้วยกันภายใต้ชื่อ "สำนักพัฒนาวิชาการ" มีหน้าที่หลักในการพัฒนาคณาจารย์ในด้านต่างๆให้มีคุณภาพมากขึ้น

          ในปีการศึกษา 2542 ได้มีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 โดยกำหนดให้สถาบันการศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในขึ้น และต้องรับการประเมินคุณภาพจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทุก 5 ปี ดังนั้นเพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยจึงจัดตั้งหน่วยประกันคุณภาพให้อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักพัฒนาวิชาการ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบประสานงานในการประกันคุณภาพภายในและภายนอก ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรของสำนักพัฒนาวิชาการ โดยให้ประกอบด้วย 5 แผนก ดังนี้

          1. สำนักงานเลขานุการ
          2. แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
          3. แผนกทุนการศึกษาและพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ
          4. แผนกพัฒนาการสอนและฝึกอบรม
          5. หน่วยประกันคุณภาพ

          ในปีการศึกษา 2548 มหาวิทยาลัยได้ปรับโครงสร้าง บทบาท หน้าที่ของสำนักพัฒนาวิชาการ ทำให้มีการปรับชื่อของหน่วยงานระดับแผนกให้สอดคล้องกับหน้าที่ เป็นดังนี้
          1. สำนักงานเลขานุการ
          2. แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
          3. แผนกพัฒนาคณาจารย์และตำแหน่งทางวิชาการ
          4. แผนกพัฒนาการสอน
          5. หน่วยประกันคุณภาพ

          ในเดือนกุมภาพันธ์ 2550 มีการปรับโครงสร้าง โดยการย้ายแผนกพัฒนาการสอนไปอยู่กองบุคลากร จึงมีการปรับภาระงานและชื่อแผนกในสำนักพัฒนาวิชาการ ดังนี้
          1. สำนักงานเลขานุการ
          2. แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
          3. แผนกพัฒนางานวิชาการ
          4. หน่วยประกันคุณภาพ

          ในเดือนมีนาคม 2555 มีการปรับโครงสร้างอีกครั้ง โดยการย้ายหน่วยประกันคุณภาพไปอยู่กองแผน จึงมีการปรับภาระงานในสำนักพัฒนาวิชาการ ดังนี้
          1. สำนักงานเลขานุการ
          2. แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
          3. แผนกพัฒนางานวิชาการ

          ในเดือนกันยายน ปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในของสำนักพัฒนาวิชาการโดยจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษา สังกัดสำนักพัฒนาวิชาการ จึงมีแผนกดังนี้
          1. สำนักงานเลขานุการ
          2. แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
          3. แผนกพัฒนางานวิชาการ
          4. ศูนย์สหกิจศึกษา

         ในปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานภายในของสำนักพัฒนาวิชาการโดยจัดตั้งแผนกพัฒนาการเรียน

การสอน สังกัดสำนักพัฒนาวิชาการ จึงมีหน่วยงานภายใน ดังนี้
          1. สำนักงานเลขานุการ
          2. แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
          3. ศูนย์สหกิจศึกษา
          4. แผนกพัฒนางานวิจัยและสื่อการเรียนรู้
          5. แผนกพัฒนาการเรียนการสอน

   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้าง สพว.
   บุคลากร สพว.
  สำนักงานเลขานุการ
   หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
   ศูนย์สหกิจศึกษา
   วิจัยและสื่อการเรียนรู้
   พัฒนาการเรียนการสอน