• ปีการศึกษา 2561
  • ปีการศึกษา 2560
  • ปีการศึกษา 2559

สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการของสำนักพัฒนาวิชาการ

โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ในยุค Thailand 4.0"
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom"
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "Stem Education เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 3"
โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้:อาจารย์มือใหม่ สู่อาจารย์มืออาชีพ
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง Tool Appication สำหรับการสอนในยุคศตวรรษที่ 21
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning)
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการของสำนักพัฒนาวิชาการ

โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5"งานวิชาการรับใช้สังคม"
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน Project Based Learning
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อการเรียนรู้
การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 2 (1/2559)
โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้:อาจารย์มือใหม่ สู่อาจารย์มืออาชีพ
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้บนคลาวด์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Activity Based Learning
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21