• ปีการศึกษา 2560
  • ปีการศึกษา 2559

สรุปรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการของสำนักพัฒนาวิชาการ

โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง แนวทางการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง ทรัพย์สินทางปัญญา
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณนักวิจัย
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5"งานวิชาการรับใช้สังคม"
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน Project Based Learning
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อการเรียนรู้
การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 2 (1/2559)
โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้:อาจารย์มือใหม่ สู่อาจารย์มืออาชีพ
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา (Contemplative Education)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้บนคลาวด์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Activity Based Learning
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21