• ผู้บริหาร
  • สำนักงานเลขาฯ
  • แผนกหลักสูตรฯ
  • ศูนย์สหกิจฯ
  • แผนกวิจัยฯ
  • แผนกพัฒนาการเรียนฯ

ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการ

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยบูรพา

กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

กศ.บ.(การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ศศ.บ. (ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายสรัญญู บุดดา

เลขานุการ

น.บ.(นิติศาสตรบัณฑิต)

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽

นางสาวกชพร ภูวสินนารา

เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ

ศศ.บ.(สาขาการจัดการทั่วไป)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นางสาวปวีณา ธนะพงศ์เพชร

หัวหน้าแผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์)

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽

นางสาวอิงอร พัฒนาภรณ์

นักวิชาการการศึกษา

บธ.บ.(การจัดการ)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽

นายอาคม จตุเทน

นักวิชาการการศึกษา

บธ.บ.(การตลาด)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

นางสาวสิริสรณ์ ทิพทวี

หัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษา

กศ.ม.(การอุดมศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

วท.บ.(พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พลศึกษา

✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽

นางสาวอุไรรัตน์ ตั้งตน

นักวิชาการการศึกษา

บธ.บ.(อุตสาหกรรมการบริการ:ประกันภัย)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽

นางสาวโยษิตา หนูเส็ง

นักวิชาการการศึกษา

ศษ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽

นางสาวสริญญา จันทร์รุ่งเรือง

นักวิชาการการศึกษา

ศศ.บ.(ภาษาและวัฒนธรรมจีน)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรตี

นางสาวจรัชปาณ คงทอง

หัวหน้าแผนกพัฒนางานวิจัยและสื่อการเรียนรู้

กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ศษ.บ.(การวัดและประเมินผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽

นางสาวรจนกร กาหลง

นักวิชาการการศึกษา

ศศ.ม.(การศึกษาผู้ใหญ่) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กศ.บ.(ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยบูรพา

✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽

นายอาทิตย์ สุริยโรจน์

นักวิชาการการศึกษา

ศศ.บ.(รัฐศาสตร์) บริหารรัฐกิจ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽

นางสาวหทัยรัตน์ ทับทอ

นักวิชาการการศึกษา

บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน

รักษาการหัวหน้าแผนกพัฒนาการเรียนการสอน

กศ.ด.(หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยบูรพา

กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

กศ.บ.(การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ศศ.บ.(ไทยคดีศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽

นางนภาพันธุ์ ทองสัมฤทธิ์

นักวิชาการการศึกษา

สส.บ.(อุตสาหกรรม)

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽

นายณัฐวุติ อินทธรรมมา

นักวิชาการการศึกษา

ศษ.บ.(เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽✼✽

นางสาวเยาวลักษณ์ ผายชำนาญ

นักวิชาการการศึกษา

วท.บ.(เทคโนโลยีการจัดการ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้าง สพว.
   บุคลากร สพว.
  สำนักงานเลขานุการ
   หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
   ศูนย์สหกิจศึกษา
   วิจัยและสื่อการเรียนรู้
   พัฒนาการเรียนการสอน