วิสัยทัศน์

     " เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนางานวิชาการที่มีคุณภาพ บริหารงานด้วยพลังแห่งทีม "

พันธกิจ

     1. พัฒนาคุณภาพงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
     2. สนับสนุน ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีทักษะในการผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมที่สร้างมูลค่า
     3. สนับสนุน ส่งเสริม ให้การดำเนินงานสหกิจศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
     4. สนับสนุน ส่งเสริมคณาจารย์ให้มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอน
     5. บริหารองค์กรและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ พอเพียง และดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์

     1. ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรด้านต่างๆ ให้ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
         ตอบสนองต่อตลาดแรงงาน โดยเฉพาะด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ
     2. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมที่สร้างมูลค่า
     3. ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
     4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะ Work-integrated Learning ในรูปแบบ สหกิจศึกษา
     5. พัฒนาความรู้ ทักษะ และปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
     6. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้านวิชาการ
     7. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิชาการ
     8. บริหารจัดการหน่วยงานตามหลักธรรมาภิบาล ตามนโยบายมหาวิทยาลัยแห่งความพอเพียง

เป้าประสงค์

     1. หลักสูตรที่เปิดดำเนินการทางด้านจีนศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นที่ยอมรับ
     2. มหาวิทยาลัยมีผลงานทางวิชาการ งานวิจัย นวัตกรรมที่สร้างมูลค่า
     3. อาจารย์ได้ตำแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
     4. พัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติงานจริง  ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ
     5. อาจารย์มีความรู้ และทักษะการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21
     6. มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารงานด้านวิชาการ
     7. บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานด้านวิชาการเป็นอย่างดี
     8. เป็นหน่วยงานที่บริหารงานจัดการตามนโยบายมหาวิทยาลัยคุณธรรมและคุณภาพที่ยั่งยืน
 
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์ พันธกิจ
   โครงสร้าง สพว.
   บุคลากร สพว.
  สำนักงานเลขานุการ
   หลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา
   ศูนย์สหกิจศึกษา
   วิจัยและสื่อการเรียนรู้
   พัฒนาการเรียนการสอน