ประวัติความเป็นมา

          ปี พ.ศ.2535 ได้มีการจัดตั้งแผนกพัฒนาการเรียนการสอน โดยเป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้สำนักวิชาการ ซึ่งมีภารกิจในการสนับสนุนการบริการวิชาการในด้านการเรียนการสอน การพัฒนาทักษะวิชาครู
          ปีการศึกษา 2540 ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ จึงได้ยุบรวมหน่วยงานที่มีลักษณะงานใกล้เคียงและสัมพันธ์กับการบริการวิชาการ จำนวน 3 หน่วยงาน คือ ศูนย์ฝึกอบรม สำนักวิจัยและแผนกต่าง ๆ รวม 5 แผนก ดังนี้ แผนกหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา, แผนกพัฒนาการสอนและฝึกอบรม, แผนกวิจัยและตำแหน่งทางวิชาการ และแผนกปฏิบัติการสังคม
          

ปี 2545 มหาวิทยาลัยได้พิจารณาการปรับโครงสร้างใหม่ ได้ยุบแผนกปฏิบัติการสังคมและโอนตำแหน่งนักวิชาการศึกษาประจำแผนกปฏิบัติการสังคมมาอยู่ในแผนกพัฒนาการสอนและฝึกอบรม สำนักพัฒนาวิชาการได้มีการพัฒนาบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนภารกิจต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของผู้บริหาร ซึ่งในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2548 แผนกพัฒนาการสอนและฝึกอบรม ได้ปรับเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "แผนกพัฒนาการสอน"

          ต่อมามหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาปรับปรุงแผนภูมิโครงสร้างการบริหารหน่วยงานใหม่ ซึ่งได้นำเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในการประชุมครั้งที่ 2/2551 ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้ปรับปรุงโครงสร้างกองบุคลากร และตั้งเป็นแผนกใหม่ ชื่อว่า "แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล" โดยโอนภาระงานและอัตรากำลังของแผนกพัฒนาการสอนสำนักพัฒนาวิชาการ ไปรวมกับงานพัฒนาบุคลากร แผนกทะเบียนบุคลากรและประโยชน์เกื้อกูล กองบุคลากร ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2551
          ต่อมา มหาวิทยาลัยได้มีการปรับโครงสร้างการบริหาร โดยจัดตั้งแผนกพัฒนาการเรียนการสอน และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักพัฒนาวิชาการ รับผิดชอบการอบรมสัมมนาให้กับอาจารย์ เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการจัดการเรียนการสอน ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติที่ 04/2558

วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคณาจารย์ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ด้วยจิตบริการ

พันธกิจ

           สนับสนุน ส่งเสริม คณาจารย์ให้มีความรู้ ทักษะในการจัดการเรียนการสอน

วัตถุประสงค์

           1. เพื่อฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ให้มีความรู้ ทักษะในวิชาครู
           2. เพื่อพัฒนาคณาจารย์ให้มีความรู้ ความสามารถในด้านการจัดการเรียนการสอน
           3. สนับสนุน และส่งเสริมให้คณาจารย์ มีความรู้ในวิธีสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

ติดต่อเรา

แผนกพัฒนาการเรียนการสอน สำนักพัฒนาวิชาการ

อาคารอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 

18/18 ถนนบางนา - ตราด กม. 18  ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 10540  

โทรศัพท์ 02-312 6300 ต่อ 1136  โทรสาร 02-312 6411

 

Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved