โครงการฝึกอบรม ในครั้งต่อไป

     โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 3 (1/2560)"

วันที่ 4,6,8,18,19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 -16.00 น.

คลังความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560

       Steme Educationเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

       การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom)

คลังความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2559

      อาจารย์มืออาชีพสู่อาจารย์มือใหม่

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีพร ศรีรักษา

           อาจารย์ ดร.รุ้งเพชร สงวนพงษ์

           อาจารย์กฤตวรรณ สาหร่าย

       การฝึกอบรมวิชาครูรุ่นที่2(1/2559)

       การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน

       การจัดการเรียนการสอนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อการเรียนรู้

       จิตตปัญญาศึกษากับการจัดการเรียนรู้

       การจัดการเรียนการสอนแบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน

       การเรียนรู้บนคลาวด์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯ

       การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

       การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved