โครงการฝึกอบรม ในครั้งต่อไป

     โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน"

วันศุกร์ ที่ 16 ธันวาคม 2561 ห้องเรียน 4-209 เวลา 09.00 -12.00 น.

คลังความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2560

       การฝึกอบรมวิชาครูรุ่นที่3(1/2560)

       เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้:อาจารย์มือใหม่สู่อาจารย์มืออาชีพ

       การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน

       Steme Educationเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

       การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom)

คลังความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2559

      อาจารย์มืออาชีพสู่อาจารย์มือใหม่

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีพร ศรีรักษา

           อาจารย์ ดร.รุ้งเพชร สงวนพงษ์

           อาจารย์กฤตวรรณ สาหร่าย

       การฝึกอบรมวิชาครูรุ่นที่2(1/2559)

       การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน

       การจัดการเรียนการสอนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อการเรียนรู้

       จิตตปัญญาศึกษากับการจัดการเรียนรู้

       การจัดการเรียนการสอนแบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน

       การเรียนรู้บนคลาวด์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯ

       การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

       การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved