โครงการฝึกอบรม ในครั้งต่อไป

     โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom"

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 -16.00 น. สนใจเข้าร่วมติดต่อ สพว. 1136

คลังความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีด้านกิจกรรมการเรียนการสอน

      อาจารย์มืออาชีพสู่อาจารย์มือใหม่

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชนีพร ศรีรักษา

           อาจารย์ ดร.รุ้งเพชร สงวนพงษ์

           อาจารย์กฤตวรรณ สาหร่าย

       การฝึกอบรมวิชาครูรุ่นที่2(1/2559)

       การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐาน

       การจัดการเรียนการสอนแบบการใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อการเรียนรู้

       จิตตปัญญาศึกษากับการจัดการเรียนรู้

       การจัดการเรียนการสอนแบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน

       การเรียนรู้บนคลาวด์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ฯ

       การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

       การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved