คลังความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีด้านกิจกรรมการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2561

การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่4 (อยู่ระหว่างแก้ไขข้อมูล)

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้:อาจารย์มือใหม่สู่อาจารย์มืออาชีพ

การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work integrated Learning)

Gamification In Education

Critical Thinking เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

คลังความรู้ แนวปฏิบัติที่ดีด้านกิจกรรมการเรียนการสอนประจำปีการศึกษา 2560

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

Problem Based Learning

Tool Appication

การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน

การฝึกอบรมวิชาครูรุ่นที่3(1/2560)

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้:อาจารย์มือใหม่สู่อาจารย์มืออาชีพ

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน

STEM Educationเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน(Flipped Classroom)

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอน

แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา

Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved