โครงการฝึกอบรมแผนกพัฒนาการเรียนการสอน สำนักพัฒนาวิชาการ

  • ปีการศึกษา 2561
  • ปีการศึกษา 2560
  • ปีการศึกษา 2559
  • ปีการศึกษา 2558

1.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง Critical Thinking เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา  เดชะวัฒนไพศาล  

2.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง Gamification In Education

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ

3.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑิรา นพรัตน์

4.โครงการ เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :อาจารย์มือใหม่สู่อาจารย์มืออาชีพ

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร ฉางทรัพย์,อาจารย์กฤตวรรณ สาหร่าย,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน,อาจารย์ ธนาชัย สุนทรอนันตชัย

5.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมวิชาครูรุ่นที่ 4 (1/2561)

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

หัวข้ออบรม การจัดการศึกษาในยุค4.0และการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยวิทยากร รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ

หัวข้ออบรม รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยวิทยากร ผศ.ดร.วิชัย เสวกงาม

6.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมวิชาครูรุ่นที่ 4 (1/2561)

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

หัวข้ออบรม การประยุกต์ใช้จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ โดยวิทยากร ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

หัวข้ออบรม เทคนิคการให้คำปรึกษา โดยวิทยากร อ.ดร.อาจารย์นุชนาฎ ยูฮันเงาะ

7.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมวิชาครูรุ่นที่ 4 (1/2561)

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

หัวข้ออบรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา(TQF)และ หลักการเขียน มคอ.3 และ มคอ.5 โดยวิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน

หัวข้ออบรม หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ โดยวิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน

8.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมวิชาครูรุ่นที่ 4 (1/2561)

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

หัวข้ออบรม การเรียนรู้เสริมด้วย Technology-enhanced learning โดยวิทยากร รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

หัวข้ออบรม การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิทยากร ผศ.ดร.วิชัย เสวกงาม

9.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมวิชาครูรุ่นที่ 4 (1/2561)

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

หัวข้ออบรม บทบาทและจรรยาวิชาชีพแห่งความเป็นครู,เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพอาจารย์ โดยวิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน

หัวข้ออบรม การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยวิทยากร อาจารย์สุวรรณี มงคลรุ่งเรือง

10.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร รศ.ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์

11.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร รศ.ดร.ฉันท์หทัย อาจอ่ำ มหาวิทยาลัยมหิดล

12.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบทีมเป็นฐาน (Team Based Learning)

วันจันทร์ที่ 29 มษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร รศ.ดร.ปนัดดา โรจน์พิบูลสถิตย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

13.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning)

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร ผศ.ดร.จงดี โตอิ้ม จากมหาวิทยาลัยมหิดล

1.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑินี มณีรัตน์

2.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง Stem Educationเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ ประกอบผล

3.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 3 (1/2560)

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

"การจัดการศึกษาในยุค4.0และการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้" โดยวิทยากร รศ.ดร.กมลวัลย์ ลือประเสริฐ

"รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" โดยวิทยากร รศ.ดร.ขจรศักดิ์ บัวระพันธ์

4.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 3 (1/2560)

วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

หัวข้ออบรม หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้,การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา,

เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพอาจารย์ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน

5.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 3 (1/2560)

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

หัวข้ออบรม บทบาทและจรรยาวิชาชีพแห่งความเป็นครู โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพร ทิพย์คง

หัวข้ออบรม การเรียนรู้เพื่อการสะท้อนคิด โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา

6.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 3 (1/2560)

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

หัวข้ออบรม การเรียนรู้เสริมด้วย Technology-enhanced learning โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

หัวข้ออบรม การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชัย เสวกงาม

7.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 3 (1/2560)

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

หัวข้ออบรม การประยุกต์ใช้จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้ โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม

หัวข้ออบรม เทคนิคการให้คำปรึกษา โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โพธิพันธ์ พานิช

8.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้:อาจารย์มือใหม่สู่อาจารย์มืออาชีพ

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.บังอร ฉางทรัพย์,อาจารย์กฤตวรรณ สาหร่าย,อาจารย์มรกต กำแพงเพชร

9.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ

10.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning)

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.เทวิกา ประดิษฐบาทุกา

11.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง Tool Application สำหรับการสอนในยุคศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์

12.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ดนัย วังสตุรค

13.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ

1.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

2."การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อการเรียนรู้"

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร ผศ.ดร.นักรบ ระวังการณ์

3.การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 2 (1/59) วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

"หลักการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา"

โดยวิทยากร รศ.ดร.นาตยา  ปิลันธนานนท์

"การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้" โดยวิทยากร รศ.ดร.ปรัชญนันท์  นิลสุข 

4.การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 2 (1/2559) วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

"จิตวิทยาการเรียนรู้" โดยวิทยากร ผศ.ดร.ปรัชญา  ปิยะมโนธรรม

"รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" โดยวิทยากร ผศ.ดร.วิชัย เสวกงาม

5."การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 2 (1/2559)"วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

"หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้"โดยวิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน

"เทคนิคการให้คำปรึกษา"โดยวิทยากร อ.ดร.ชฎาภา ประเสริฐทรง

6."การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 2 (1/2559)"วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

"จรรยาวิชาชีพแห่งความเป็นครู"โดยวิทยากร รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง

"การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา"

"เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพอาจารย์" โดยวิทยากร รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ 

7."เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "อาจารย์มือใหม่สู่อาจารย์อาชีพ" วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559  เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร อาจารย์มรกต กำแพงเพชร,ผศ.รัชนีพร ศรีรักษา ผศ.จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล,รศ. ดร.บังอร ฉางทรัพย์

และรศ.พรศิริ พันธสี

8.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง จิตตปัญญาศึกษากับการจัดการเรียนรู้

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ

9.โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้บนคลาวด์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.วรสรวง ดวงจินดา

10.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ สมควร โพธิ์ทอง

11.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม

12.โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา

1.การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนการสอนแบบ Active Learning"

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น

โดยวิทยากร อ.ดร.วิชัย เสวกงาม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2.การอบรมเชิงวิชาการ "การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom"

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558  เวลา 09.00-12.00 น. >

โดยวิทยากร อ.ดร.เดชรัต  สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

3.การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 1 (1/58) วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

"รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ" โดยวิทยากรอ.ดร.วิชัย    เสวกงาม

"จิตวิทยาการเรียนรู้" โดยวิทยากรผศ.ดร.นักรบ  ระวังการณ์ 

4.การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 1 (1/2558) วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

"หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้" โดยวิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  ทองก้อน

"การประกันคุณภาพการศึกษา" โดยวิทยากร อ.สุวรรณี  มงคลรุ่งเรือง

"เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพอาจารย์" โดยวิทยากร คุณพรภัสสรา  คงทอง

5."การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 1 (1/2558)"วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

"การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้"โดยวิทยากร รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

"จรรยาวิชาชีพแห่งความเป็นครู"โดยวิทยากร ผศ.ดร.เฟื่องอรุณ ปรีดีดิลก

6."การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 1 (1/2558)"วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

"หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา"

"หลักการศึกษาระดับอุดมศึกษา"โดยวิทยากร รศ.ดร.นาตยา  ปิลันธนานนท์

"เทคนิคการให้คำปรึกษา" โดยวิทยากร อ.ดร.ชฎาภา ประเสริฐทรง

7."การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559  เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ยืน  ภู่วรวรรณ

8."การจัดการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)"

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559  เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงวัลลี สัตยาสัย

9."เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "อาจารย์มืออาชีพสู่อาจารย์มือใหม่" วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2559  เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร อาจารย์มรกต กำแพงเพชร,ผศ.รัชนีพร ศรีรักษา

ผศ.จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล,อาจารย์ ดร.รุ้งเพชร สงวนพงษ์

และอาจารย์กฤตวรรณ สาหร่าย

Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved