การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเรียนการสอนแบบ Active Learning"

วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

โดยวิทยากร อ.ดร.วิชัย  เสวกงาม  คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved