โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning)

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved