โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การใช้กระบวนการกลุ่มเพื่อการเรียนรู้

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นักรบ ระวังการณ์

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved