การอบรมเชิงวิชาการ "การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 2 (1/2559)"

วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

- หัวข้อ "หลักการศึกษาระดับอุดมศึกษา และ หลักสูตรและแนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา"

โดยวิทยากร รศ.ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์  จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- หัวข้อ "การใช้สื่อเพื่อการเรียนรู้"

โดยวิทยากร รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved