การอบรมเชิงวิชาการ "การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 2 (1/2559)"

วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

- หัวข้อ "จิตวิทยาการเรียนรู้"

วิทยากร ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

- หัวข้อ "รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"

วิทยากร ผศ.ดร.วิชัย เสวกงาม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved