การอบรมเชิงวิชาการ "การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 2 (1/2559)"

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

- หัวข้อ "หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้"

วิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงษ์ ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

- หัวข้อ "เทคนิคการให้คำปรึกษา"

วิทยากร อ.ดร.ชฎาภา ประเสริฐทรง อาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved