การอบรมเชิงวิชาการ "การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 2 (1/2559)"

วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.

- หัวข้อ "จรรยาวิชาชีพแห่งความเป็นครู"

โดยวิทยากร รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หัวข้อ "การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา"และ เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพอาจารย์

โดยวิทยากร รศ.ดร.อุไรพรรณ เจนวาณิชยานนท์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved