โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอน(จากอาจารย์มืออาชีพสู่อาจารย์มือใหม่)

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร อาจารย์มรกต กำแพงเพชร ,ผศ.รัชนีพร ศรีรักษา ,ผศ.จริยาวัฒน์ โลหะพูนตระกูล

รศ.ดร.บังอร ฉางทรัพย์,รศ.พรศิริ พันธสี

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved