โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง จิตตปัญญาศึกษากับการจัดการเรียนรู้

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชัชวาลย์ ศิลปกิจ

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved