การอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเรียนรู้บนคลาวด์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 - 16.00 น.

โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.วรสรวง ดวงจินดา ผู้อำนวยการ สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved