โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบใช้กิจกรรมเป็นฐาน

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ สมควร โพธิ์ทอง

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved