การอบรมเชิงวิชาการ "การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน Flipped Classroom""

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558  เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร อ. ดร.เดชรัต สุขกำเนิด  คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved