โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.เนาวนิตย์ สงคราม

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved