โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved