โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom)

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.กุณฑินี มณีรัตน์

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved