โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง STEM Education เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ธีรวัฒน์ ประกอบผล

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved