โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 3 (1/2560)"

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

- หัวข้อ "การจัดการศึกษาในยุค4.0และการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้"

โดยวิทยากร รศ.ดร.กมลวัลย์  ลือประเสริฐ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- หัวข้อ "รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"

โดยวิทยากร รศ.ดร.ขจรศักดิ์  บัวระพันธ์ จากมหาวิทยาลัยมหิดล

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved