โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 3 (1/2560)"

วันพุธ ที่ 6 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

"หลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้,การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา,เส้นทางความก้าวหน้าในวิชาชีพอาจารย์"

โดยวิทยากร ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  ทองก้อน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิชาการ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved