โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 3 (1/2560)"

วันศุกร์ ที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

- หัวข้อ "บทบาทและจรรยาวิชาชีพแห่งความเป็นครู"

โดยวิทยากร รศ.ดร.สิริพร ทิพย์คง จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

- หัวข้อ "การเรียนรู้เพื่อการสะท้อนคิด"

โดย วิทยากร รศ.ดร.สิริพันธุ์  สุวรรณมรรคา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved