โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 3 (1/2560)"

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

- หัวข้อ "การเรียนรู้เสริมด้วย Technology-enhanced learning"

โดยวิทยากร รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

- หัวข้อ "การออกแบบการจัดการเรียนรู้และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้"

โดย วิทยากร ผศ.ดร.วิชัย เสวกงาม จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved