โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง "การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 3 (1/2560)"

วันอังคารที่ 19 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น.

- หัวข้อ "การประยุกต์ใช้จิตวิทยาเพื่อการเรียนรู้"

โดยวิทยากร ผศ.ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

- หัวข้อ "เทคนิคการให้คำปรึกษา"

โดย วิทยากร ผศ.ดร.โพธิพันธ์ พานิช จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved