การอบรมเชิงวิชาการ "การฝึกอบรมวิชาครู รุ่นที่ 1 (1/2558)"

วันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-16.00 น.

- หัวข้อ "รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ"

โดยวิทยากร อ.ดร.วิชัย    เสวกงาม จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- หัวข้อ "จิตวิทยาการเรียนรู้"

โดย วิทยากร ผศ.ดร.นักรบ  ระวังการณ์ จาก มหาวิทยาลัยมหิดล

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved