โครงการ อบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved