โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง"การจัดการเรียนรู้แบบวิจัยเป็นฐาน (Research Based Learning)"

วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.เทวิกา ประดิษฐบาทุกา จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved