โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง"Tool Application” สำหรับการสอนในยุคศตวรรษที่ 21"

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved