โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง"การจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน"

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-16.00 น.

โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ดนัย วังสตุรค จากแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved