โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง"การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน"

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.พิชิต ฤทธิ์จรูญ จากคณะศึกษาศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved