โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง"Critical Thinking เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา เดชะวัฒนไพศาล  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved