โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง"Gamification In Education"

วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น.

โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สรุปการบรรยาย

    หน้าแรก
    เกี่ยวกับหน่วยงาน
    แผนการฝึกอบรม
    โครงการการฝึกอบรม
Copyrights 2016@Instructional Development Huachiew Chalermprakiet University. All rights reserved